Verkostot

Verkostoyksikkö vastaa vesihuoltoverkoston kunnossapidosta, saneerauksesta ja uudisrakentamisesta.

Vesijohtoverkosto

Vesijohtovuotoja etsittiin koko toiminta-alueella viimevuotiseen tapaan mm. mittaustietojen sekä asiakashavaintojen avulla. Vuodonhaussa käytettiin apuna myös vuodonkuuntelulaitteita, mikäli vuotava vesi ei ollut silmin havaittavissa. Ulkopuolisten havaintojen ja asiakasilmoitusten perusteella vuotoja pystyttiin paikantamaan kuitenkin erittäin hyvin. 

Vesijohtoverkoston kunnossapitoa ja tiedon keräämistä on jatkettu mobiilikunnossapitojärjestelmän avulla. Kunnossapitoa on pyritty tekemään ennakoivasti, tekemällä suunnitelman mukaisia tarkastuksia vesijohtoverkoston hallintalaitteille erillisen verkosto-omaisuuden hallintamallin mukaisesti. Kaikki tarkastukset ja muut tehdyt toimenpiteet sekä havainnot kirjattiin suoraan mobiilikunnossapitojärjestelmään. Kunnossapidossa kerättyjä tietoja pystyttiin hyödyntämään entistä tehokkaammin juuri eniten vuotavien ja huonoimmassa kunnossa oleviin verkosto-osien saneeraussuunnittelussa.  

Venttiilitarkastuksia tehtiin vuoden 2023 aikana 1183 kpl ja palopostitarkastuksia 174 kpl. Venttiilitarkastuksissa pääpaino oli vesijohtoverkoston päävesijohdoissa ja paloposteissa, jotka sijaitsevat kriittisimmissä vedenottopisteissä. Lisäksi vuoden 2023 aikana omana työnä vaihdettiin kunnossapito-ohjelman mukaisesti mm. useita paloposteja ja päävesijohtojen runkoventtiileitä. 

Koko toiminta-alueen laajuudella huuhdeltiin vesijohtoverkostoa erillisten huuhtelusuunnitelmien mukaisesti. Kevyempiä vedenvaihtoja ja juoksutuksia tehtiin aina tarvittaessa laatuhäiriöiden ilmaantuessa sekä ns. umpiperiä huuhdeltiin säännöllisesti ympäri vuoden veden laadun varmistamiseksi. 

Vuonna 2023 HS-Veden toiminta-alueella sattui yhteensä 47 vesijohtovuotoa, joista 42 HS-Veden runkoverkossa ja 5 kiinteistöjen tonttijohdoissa. Kokonaisuudessaan vesijohtovuotoja oli yhteensä 9 kpl enemmän kuin vuonna 2022. Vesikatkojen ja muiden häiriötilanteiden tekstiviestitiedottamiseen käytettävä häiriötiedotepalvelu uusittiin toimintavuoden aikana. Vesijohtoverkoston häiriötilanteista tiedotettiin myös hsvesi.fi -sivustolta löytyvällä häiriökartalla. 

Laskuttamattoman veden osuus vuonna 2023 oli 17,1 %, josta vuotoveden osuus 15,8 %. Lukema sisältää mm. palonsammutus- ja kadunpesuvedet, sekä verkoston huuhtelu-, että juoksutusvedet. 

Jätevesiverkosto

Jätevesiverkoston kunnossapitoa jatkettiin kuluneen vuoden aikana edellisten vuosien tavoin suunnitelmallisesti ja tarvittaessa akuuttien tarpeiden mukaan. Viemäriverkoston kuntotutkimuksia ja korjauksia kohdennettiin erityisesti alueille, joissa viemäriin päätyvien vuotovesien määrä oli suuri.  

Jätevesiverkoston kuntoa tutkittiin tekemällä tarkastuskaivojen kuntotarkastuksia ja kuvaamalla verkostoa. Viemäreiden kuntoa tutkittiin tv-kuvaamalla yhteensä n. 5 km ja zoom -kuvaamalla n. 20 km.

Kaivotarkastuksia tehtiin yhteensä 736 kpl. Tutkimuksista saatujen tietojen perusteella toteutettiin muun muassa viemäriverkoston saneeraustarpeen määrittelyä sekä korjattiin akuutteja korjauskohteita. Vuoden 2023 aikana runkoviemäritukoksia oli jätevesiverkostossa 22 kappaletta ja paineviemärivuotoja korjattiin kaksi. Viemäritukoksia aiheuttivat muun muassa viemäriin kertynyt rasva sekä viemäreiden huono kunto.   

Kuluneen vuoden aikana Hämeenlinnassa tutkittiin muun muassa Lahdensivuntien jätevesipumppaamon kuivatuksen vaikutusalueen jätevesiverkostoa ja aluekuivatuksen toimivuutta. Akaassa vastaavasti tutkittiin Viialan Lallinmäen jätevesipumppaamon vaikutusalueen verkostoa. Havaintojen perusteella tehtiin kaivojen korjauksia sekä aluekuivatuksen parannustoimenpiteitä.  

Hulevesiverkosto

Hulevesiverkostossa tehtiin tavanomaisia kunnossapitotoimenpiteitä esimerkiksi poistamalla hiekkaa sadevesien runkoviemäreistä sekä korjaamalla rikkoutuneita tarkastuskaivoja ja vaihtamalla kuluneita kansistoja. Hulevesiverkoston kuntoa tutkittiin jonkin verran tv-kuvaamalla sekä tekemällä kaivotarkastuksia. Kuluneen vuoden aikana perattiin ojia ja pestiin ja tyhjennettiin sadevesikaivoja ja -linjoja yhteistyössä omistajakaupunkien ja -kunnan kanssa. Näillä toimenpiteillä tähdättiin myös osaltaan jätevesiverkostoon päätyvien vuotovesien vähentämiseen.  

Mittarointi

Uusia mittarointeja tehtiin vuoden 2023 aikana 86 kpl (vuonna 2022; 144 kpl). HS-Vesi vaihtaa yli 8 vuotta vanhat kiinteistöjen päävesimittarit säännöllisen kierron mukaisesti ja toimintavuonna niitä vaihdettiin 1473 kpl (vuonna 2022; 1722 kpl). Mittarien vaihtotyötä tehtiin omana työnä ja ostopalveluna. Mittareiden tarkastusta teetettiin pääosin ostopalveluna. 

Vesistön alittavan painejätevesiviemärin saneerausta Vanajavedellä.