Jätevedenpuhdistus

Viemäröintialueet

HS-Veden alueella on kolme erillistä viemäröintialuetta. Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle vesiä johtavan laajemman verkoston lisäksi Akaassa ja Lammilla on oma viemäriverkosto ja jätevedenpuhdistamo. Sakokaivolietteitä otetaan vastaan Paroisten, Lammin ja Akaan puhdistamoiden yhteydessä sekä Hauhon sakokaivoasemalla. Jätevedenpuhdistamoilla ravinteet erotetaan vedestä mekaanisia, biologisia ja kemiallisia puhdistusprosesseja käyttäen. 

Laaduntarkkailu

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa valvotaan ympäristöluvissa esitettyjen velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti ja vuosittaiset analyysikerrat perustuvat puhdistamolla käsiteltävään jätevesimäärään. Puhdistamoilta kerätyt velvoitenäytteet analysoidaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) laboratoriossa. Lisäksi prosessien toimintaa valvotaan HS-Veden omassa käyttölaboratoriossa. Velvoitetarkkailujen tulokset raportoidaan valvovalle viranomaiselle ELY-keskukseen. 

Jätevedenpuhdistamoiden valvonnan lisäksi tehdään verkostotarkkailua ja yhteistyötä teollisuuslaitosten kanssa. Jätevesiltään laadullisesti tai määrällisesti merkittävimpien toimijoiden kanssa laaditaan teollisuusjätevesien johtamissopimuksia, joissa sovitaan tarkemmin viemäröinnin ehdoista ja mahdollisista rajoituksista.  

Paroisten jätevedenpuhdistamo, Hämeenlinna

Paroisten puhdistamo on HS-Veden suurin puhdistamo ja siellä käsitellään jätevesiä Hämeenlinnan kantakaupungista, Rengosta, Hauholta, Tuuloksesta, Kalvolasta ja Hattulan kunnasta. Puhdistamolla käsiteltiin jätevettä vuoden 2023 aikana yhteensä 6 096 790 m3 eli keskimäärin 16 703 m3/vrk. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Paroisten puhdistamolle uuden ympäristöluvan vuonna 2016. Lupapäätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen, mutta hylkäävien päätösten jälkeen Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama ympäristölupapäätös tuli lainvoimaiseksi 25.3.2019. HS-Vesi haki muutosta puhdistamon tehostamisen ja lähtevän veden hygienisoinnin määräaikoihin. Muutoksen haussa esitettyjä määräaikoja pidennettiin ja puhdistamon on toimittava ympäristöluvan mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Uusien lupaehtojen täyttämiseksi, aloitettiin laitoksella perusparannusurakka vuonna 2020. 

Paroisten puhdistamon perusparannus valmistui kesällä 2023. Kertomusvuonna jatkettiin perusparannushanketta esiselkeytyksiin, flotaatioon, rejektivesien erilliskäsittelyyn, kemikaalinsyöttöihin ja lietteen käsittelyyn. Perusparannuksessa puhdistamon prosessia muutettiin kaksivaiheisesta biologisesta prosessista yksivaiheiseksi aktiivilieteprosessiksi, jota tehostetaan kemiallisella fosforinpoistolla. Poistuvan veden laatu varmistetaan flotaatioselkeytyksellä ja UV-desinfioinnilla uimavesikautena. 

Kertomusvuonna Paroisten puhdistamo on toiminut kohtuullisen hyvin saneeraus huomioiden. Orgaanisen aineen poisto toimi hyvin ja puhdistusvaatimukset täyttyivät kaikilla neljänneksillä. Kokonaisfosforinpoistossa jäätiin ensimmäisellä jaksolla poistotehossa alle lupamääräysten. Kokonaistypenpoistossa päästiin 75 %:n reduktioon, joka myös ylitti vaaditun 70 %:n lupaehdon. Kokonaistypen poistotehovaatimus nousi vuoden 2023 alusta 70 %:iin. 

Haitta-ainetarkkailua tehtiin 12 kertaa. Lähtevässä vedessä esiintyi pieniä määriä sinkkiä, elohopeaa ja nikkeliä. 

Laitoksella osa lietteistä mädätetään ja käsitellään alueella sijaitsevalla kompostointikentällä, vuonna 2023 yhteensä 4 902 t. Kompostista valmistetaan ravinnekompostia ja osa siitä jatkojalostetaan ravinnemullaksi. Nämä molemmat tuotteet ovat Ruokaviraston hyväksymiä. Kompostointialueen kapasiteetti (alue + lupa) ei riitä käsittelemään kaikkea syntyvää lietettä, joten osa joudutaan toimittamaan kuivattuna raakalietteenä jatkokäsiteltäväksi ulkopuoliselle toimijalle, joka oli vuonna 2023 yhteensä 2 445 t. 

Paroinen käyttötarkkailun yhteenveto 2023

Lietteen loppusijoitus
Käsitelty jätevesi Kompostointi Raakaliete
muu taho
Sakokaivoliete Umpikaivoliete Sähkönkulutus
min (m³/d) ka (m³/d) max (m³/d) yht. (m³/kk) t/kk t/kk m³/kk m³/kk kWh/kk
Tammi 16 058 21 101 32 137 654 146 453 0 362 763 338 517
Helmi 12 032 14 971 19 702 419 190 405 0 321 856 339 275
Maalis 12 207 17 335 33 981 537 397 480 0 351 947 405 542
Huhti 16 238 20 570 26 580 617 122 333 56 683 764 379 409
Touko 13 451 16 585 24 015 517 462 500 175 766 1 454 354 816
Kesä 8 921 12 287 14 221 368 630 394 385 601 1 999 336 460
Heinä 9 840 12 607 19 898 390 833 380 365 581 1 473 328 077
Elo 10 523 14 453 28 631 448 043 451 371 692 1 705 364 955
Syys 11 997 14 974 23 705 449 232 269 193 653 1 355 341 039
Loka 12 044 18 526 27 332 574 319 439 453 930 1 348 402 223
Marras 16 109 22 451 32 208 673 540 418 329 843 1 126 383 887
Joulu 12 157 14 512 18 805 449 876 426 120 454 938 389 937
Yhteensä koko vuonna 6 096 790,0 4902,6 2445,6 7235,0 14 728,4 4 364 137
Keskimäärin vuorokaudessa 16 703,5 13,4 6,7 19,8 40,4 11 956,5
Syöttö kWh/m³ 0,7

Akaan jätevedenpuhdistamo, Toijala

Akaan jätevedenpuhdistamo on 4-linjainen, rinnakkaissaostuksella tehostettu aktiivilietelaitos. Puhdistamolle johdetaan jätevesiä Viialan, Kylmäkosken, Toijalan ja Kalvolan taajamista.  

Yhteensä Akaan puhdistamolla jätevettä käsiteltiin vuoden 2023 aikana 2 055 332 m3 eli keskimäärin 5 631 m3 vuorokaudessa. Laitos kärsi edelleen runsaista vuotovesistä, mutta 2019 käyttöön otettu ohitusvesien käsittelylaitos, ActiFlo, paransi puhdistustulosta merkittävästi. Vuotovesien syntylähteiden selvittämistä on jatkettu ja verkostossa tehdään töitä niiden vähentämiseksi.  

Puhdistamolla päästiin varsin hyviin puhdistustuloksiin. Lupaehtojen mukaisiin arvoihin päästiin lähes kaikissa mitattavissa suureissa. Ylityksiä oli ainoastaan typpipitoisuudessa ja reduktiosta jäätiin lupaehtoon nähden. Puhdistamolla tehtiin normaalin velvoitetarkkailun lisäksi haitallisten- ja vaarallisten aineiden tarkkailua neljä kertaa vuoden aikana. Haitta-ainetarkkailuissa havaittiin pieniä määriä nikkeliä, sinkkiä, ftalaatteja, PFAS-yhdisteitä sekä torjunta-aineita. 

Jätevesilietettä kuivattiin 2 045 t ja se toimitettiin ulkopuoliselle toimijalle jatkokäsittelyyn. 

Akaan käyttötarkkailun yhteenveto 2023

Käsitelty jätevesi Kuivattu Liete
Gasum
Sakokaivoliete Umpikaivoliete Sähkönkulutus
min (m³/d) ka (m³/d) max (m³/d) yht. (m³/kk) t/kk m³/kk m³/kk kWh/kk
Tammi 3 392 6 818 18 418 211 368 165 51 175 89 875
Helmi 3 440 3 914 4 978 109 610 157 34 152 80 424
Maalis 2 712 6 062 21 032 187 938 179 54 193 92 428
Huhti 4 952 8 320 13 676 249 604 155 116 239 91 873
Touko 3 872 5 324 12 392 165 072 179 130 254 91 390
Kesä 3 062 3 493 4 238 104 798 226 138 299 79 768
Heinä 3 130 4 085 8 188 126 664 196 103 289223/td> 78 865
Elo 2 932 4 454 14 736 138 098 178 174 228 79 227
Syys 3 640 4 985 13 440 149 574 164 189 160 81 005
Loka 3 652/td> 6 990 18 178 216 708 132 242 245 89 736
Marras 4 694 8 843 20 550 265 302 183 215 199 93 110
Joulu 3 538 4 212 6 124 130 596 133 110 181 97 850
Yhteensä koko vuonna 2 055 332,0 2 045,3 1 553,9 2 547,3 1 045 549,8
Keskimäärin vuorokaudessa 5 631,0 5,6 4,3 7,0 2 864,5
kWh/m³ 0,5

Lammin jätevedenpuhdistamo

Lammin jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen, rinnakkaissaostuksella tehostettu aktiivilietelaitos. Puhdistustulosta parantavat selkeytysaltaiden lisäksi kolme lammikkoa, joiden kautta puhdistettu jätevesi johdetaan Ormajärveen. Lämpimänä aikana iso lammikko on pois käytöstä ja käsitelty jätevesi johdetaan pikkulammikoiden kautta Ormajärveen. 

Jätevettä käsiteltiin vuoden 2023 aikana yhteensä 325 946 m3 eli keskimäärin 893 m3 vuorokaudessa.  

Lupaehtoihin Lammin puhdistamolla päästiin kaikilta osin. Haitta-aineita tutkittiin isosta lammikosta lähtevästä vedestä neljä kertaa vuoden aikana. Lähtevässä vedessä havaittiin pieniä määriä nikkeliä sekä orgaanisia tinayhdisteitä. 

Kuivattua lietettä toimitettiin Lammilta ulkopuoliselle toimijalle jatkokäsittelyyn 605 m3

Lammin käyttötarkkailun yhteenveto 2023

Käsitelty jätevesi Kuivattu Liete
Gasum
Sakokaivoliete Umpikaivoliete Sähkönkulutus
min (m³/d) ka (m³/d) max (m³/d) yht. (m³/kk) t/kk m³/kk m³/kk kWh/kk
Tammi 530 897 1 997 27 797 54 53 490 35 912
Helmi 517 637 779 17 839 56 27 567 32 485
Maalis 482 864 2 298 26 790 57 61 637 35 924
Huhti 865 1 459 2 362 43 786 55 83 881 32 999
Touko 599 1 004 2 054 31 142 52 120 824 30 692
Kesä 406 557 676 16 719 44 138 1 153 30 150
Heinä 431 609 1 309 18 753 83 105 1 095 29 828
Elo 410 758 2 655 23 000 45 84 894 29 165
Syys 601 774 1 112 23 246 43 60 901 27 712
Loka 710 1 182 2 188 36 634 36 106 977 33 367
Marras 797 1 293 2 094 38 801 55 100 832 33 362
Joulu 552 691 928 21 439 25 71 890 36 283
Yhteensä koko vuonna 325 946,0 605,0 1007,4 10 140,8 387 879,0
Keskimäärin vuorokaudessa 893,0 1,7 2,8 27,8 1 062,7
kWh/m³ 1,2

Puhdistamoilla käsitellyt vesimäärät

KÄSITELLYT JÄTEVESIMÄÄRÄT
m³/a 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Paroinen 6 096 790 6 417 471 6 441 043 6 421 736 7 905 691 7 663 315 8 413 849 7 339 509
Lammi 325 946 340 766 376 520 385 966 317 462 323 822 354 521 321 838
Akaa 2 055 332 1 867 300 2 053 778 1 868 652 1 650 068 1 688 830 1 970 470 1 860 702
Yhteensä 8 478 068 8 625 537 8 871 341 8 676 354 9 873 221 9 675 967 1 0738 840 9 522 049