Hämeenlinnan
Seudun Vesi Oy

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n liikevaihto oli 22,38 M€, mikä on 0,3 % edellistä vuotta vähemmän. Käyttömaksut olivat yhteensä tammi – lokakuussa 5,6 % edellisvuotta korkeammat ja maksuja korotettiin uudelleen marraskuun alusta 6,2 %. Käyttömaksujen kertymä jäi kuitenkin vedenkulutuksen vähenemisen vuoksi noin 2,5 % (412 000 €) budjetoidusta arvosta. Myös perusmaksujen korotukset toteutettiin käyttömaksujen korotusten yhteydessä ja niiden kertymä ylitti budjetin noin 3,3 % (163 000 €). Liittymismaksukertymä väheni edellisvuodesta merkittävästi (noin 1,04 milj.€) ja toteutui 49 % (396 000 €) budjetoitua pienempänä. Palveluiden myynnit vähenivät edellisvuodesta 119 000 € (36 %), mutta muut myyntituotot kasvoivat 28 000 € (6,1 %).

Perusmaksun määräytymisperusteita muutettiin siten, että asemakaava-alueiden ulkopuolella perittiin perusmaksut 10 % korkeampina 1.3.2023 alkaen. Muutos perustuu vesihuoltolain 19 pykälään ja se parantaa kiinteiden kustannusten kohdentumista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.  

Yhtiön menot (ilman poistoja) olivat noin 7,5 % (1 078 000 €) budjetoitua suuremmat. Merkittävimmät syyt kustannusarvion ylitykseen olivat inflaatiosta johtuva materiaalien, palveluiden ja palkkakustannusten arviota suurempi nousu yhdistettynä tavanomaista suurempaan määrään välittömiä pitkäkestoisia toimenpiteitä vaativia laite- ja putkirikkoja. Kustannuksia nosti myös keskimääräistä lumisempi vuosi ja lämmityskauden pituus. Myös turvallisuustasoa jouduttiin nostamaan maailmantilanteeseen liittyvien uhkien vuoksi.

Liikevoitto ennen rahoituseriä oli noin 62 % (1 723 677 €) pienempi kuin budjetissa. Rahoituserien ja tilinpäätössiirtojen jälkeen yhtiön tulos (-1 583 779 €) oli budjetoitua (3 233 €) huonompi noin 1 587 012 €.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 10 294 453,19 € (2022: 9 759 649 €). Yhtiö maksoi omistajakunnilta otetuille pitkäaikaisille lainoille korkoa 2 088 773 € (2 088 773 €) ja kiinteän omaisuuden vuokria yhteensä -200 978 € (197 179 €).

Yhtiön käyttöomaisuuden arvo (pysyvät vastaavat) oli toimintavuoden lopussa 144 664 877 € (143 654 265 €) ja siitä 59 % (60 %) muodostui vesi- ja viemäriverkostoista. Toimintavuoden nettoinvestoinnit olivat 11 297 971,87 (16 453 089 €) ollen 18,3 % budjetoitua pienempi johtuen osittain mm. yhtiön taloustilanteen heikkenemisestä toimintavuoden aikana. Paroisten puhdistamon saneeraus- ja tehostamishanke saatiin urakoiden osalta päätökseen.