Green deal -sitoumus

HS-Vesi haluaa olla vastuullinen vesihuollon edelläkävijä, joka sitoutuu vähentämään jätevesistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Se tarkoittaa puhdistusprosessien tehostamista kestävällä tavalla, viemäriverkoston saneeraus- ja kunnossapitotoimien kohdentamista siten, että vuotovesien määrä ja verkostoylivuodot vähenevät sekä tiedotuskampanjoita viemäröitävien jätevesien laadun parantamiseksi.

Vapaaehtoiseen Green deal -sopimukseen sisältyy kymmenen eri mittaria, joista on valittava vähintään neljä. HS-Vesi valitsi omaan sitoumukseensa alla olevat kuusi mittaria.

Lue lisää Green deal -sitoumuksestamme Sitoumus2050.fi -verkkopalvelussa (ulkoinen linkki)

Toimenpiteet ja sitoumuksen toteutuminen vuonna 2023

a. asettaa toiminnalleen omia tavoitteita yhdyskuntien jätevesien käsittelemisestä ympäristöön aiheutuvan ravinteiden kuormituksen vähentämiseksi.

Toteutuminen:
Akaan puhdistamolla ei saavutettu tavoiteltua typpitasoa, mutta Paroisten ja Lammin puhdistamoilla saavutettiin tavoitetta pienemmän typpikuormat. Yhteenlasketuissa kuormituksissa päästiin alle tavoitetason, eli Green deal -tavoite täyttyi.  

Lammin ja Paroisten puhdistamoilla saavutettiin Green deal -tavoitteet, Akaan puhdistamolla jäätiin tavoitteesta hieman. Kaikkien puhdistamoiden lähtevän veden fosforipitoisuudet olivat korkeammat kuin vuoden 2021 taso, eli Green deal -tavoite ei täyttynyt. 


c. kehittää omaa toimintaansa ravinteiden poiston tehostamiseksi.

Toteutuminen:
Paroisten puhdistamon saneeraus- ja tehostamishanke saatiin päätökseen ja urakat vastaanotettiin toimintavuoden aikana. Hankkeen valmistumisella on merkittävä vaikutus ravinteiden poiston tehostamisessa ja toiminnan kehittämisessä. 


e. vähentää päästöjään verkostojen hallintaan, saneeraukseen, vuotovesiin ja ylivuotoihin keskittyvillä hankkeilla.

Toteutuminen:
HS-Vesi on toteuttanut vuotovesien vähentämiseen liittyvää kuntotutkimusta ja korjaavaa kunnossapitoa, sekä saneerannut verkostoa investointiohjelman mukaisesti.


f. kehittää omaa toimintaansa viemäriylivuotojen vähentämiseksi.

Toteutuminen:
Vuonna 2023 toteutettiin uusi verkostokunnossapidon prosessimalli, joka perustuu aluekuivatuksen vaikutuksen huomioon ottamiseen jätevesiviemäriin sisäänpäin vuotavien vuotovesien vähentämisessä. Lisäksi suojattiin kriittisimpien jäteveden pumppaamojen ylivuotorakenteet huleveden sisään virtauksen estämiseksi.


i. lisää tietoisuutta haitallisten aineiden käytöstä viemäröintialueella esimerkiksi tiedotuskampanjoilla. 

Toteutuminen:
Haitallisten aineiden käytöstä viemäröintialueella tietoisuuden lisäämiseen tuotettiin asiakaslehteen (painos: 56 500 kpl) aukeaman juttu, jossa käsiteltiin pytty.fi -sivustolta löytyvää tietoa viemärin pahiksista, sekä ohjeita kotitalouksien kemikaalikuormituksen vähentämiseen. Juttua edelleen jaettiin myös sähköisesti HS-Veden uutiskirjeessä sekä sosiaalisen median kanavissa. 


j. kehittää hulevesien hallinnan käytäntöjä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. 

Toteutuminen: 
Toimintavuonna parannettiin yhteistyötä aluekuivatusjärjestelmän kunnossapidossa, kehittämällä edelleen verkkotietotoimintoja. Tällä hetkellä järjestelmässä ylläpidetään myös kuntien ja kaupunkien aluekuivatusjärjestelmän kunnossapito, edistäen huomattavasti eri osapuolten intressien yhteensovittamista.