Laitosinvestoinnit

Jätevedenpuhdistamot

Toimintavuoden ja HS-Veden historian suurin investointihanke, Paroisten puhdistamon saneeraus ja laajennus valmistui. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana varsinaiset rakennustyöt valmistuivat, jonka jälkeen siirryttiin koko laitoksen testaus- ja koekäyttövaiheeseen. Hyväksyttyjen koekäyttöjen jälkeen urakat vastaanotettiin heinä- ja elokuussa. Näin useampivuotinen, kokonaiskustannuksillaan 22 miljoonan hanke saatiin rakentamisen osalta

päätökseen, ja laitoksella siirryttiin vaiheittain normaaliin arkeen loppuvuoden aikana. Jälki- ja takuutyöt sekä prosessin säätö jatkuvat seuraavana toimintavuotena. 

Paroisilla uusittiin koko yhtiön automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmää palveleva tiedonsiirtomasto. Vanha, mädättämön katolla oleva masto jäi pois käytöstä, ja tilalle rakennettiin uusi, noin 42 metriä korkea masto. 

Akaan puhdistamolla uusittiin jälkiselkeytyksen 4 palautuslietepumppuja. Omana työnä ilmastusallas 4:n ilmastimet uusittiin ja samalla lisättiin nitraattikierrätyspumppu.  Lisäksi saneerattiin pintalietesäiliö asentamalla uusi säiliö vanhan sisään. 

HS-Veden henkilöstöä tarkastelemassa Paroisten puhdistamon uusia pumppuja.
Paroisten puhdistamon uusi UV-desinfiointi poistaa jätevedestä bakteerit ja mikrobit 99,99 prosenttisesti uimavesikaudella.

Puhdasvesilaitokset

Toijalan alavesisäiliöllä valmistui rakennuksen vesikaton uusinta- ja muutostyöt. Toimintavarmuuden, kunnossapidettävyyden ja vesihygienian varmistamiseksi säiliörakennusta korotettiin rakentamalla harjakatto.   

Toimintavuoden lopulla aloitettiin Hauhon Viittakiven vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen nykyisen vedenottamon välittömän läheisyyteen. Hankkeessa rakennetaan uusi vedenkäsittelylaitos veden laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi.  

Vedenkäsittelyssä pH-arvot nostetaan pH:n laatutavoitteet täyttävälle tasolle ja veden mikrobiologinen laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla. Rakentaminen jatkuu, ja laitoksen käyttöönotto tapahtuu kesällä 2024. 

Vedenkäsittelylaitoksille toteutettiin erilaisia parannus- ja saneeraustöitä edellisvuosien tapaan. Rengon Hakonummen vedenkäsittelylaitoksella uusittiin UV-laite ja Kalvolan vesitornille asennettiin UV-laite.

Kylmälahden vesilaitoksella uusittiin verkostopumppu 3.  Lisäksi laitoksille tehtiin erilaisia pienempiä rakennusten saneeraus- ja kunnostustöitä sekä automaatiota uusittiin toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Alajärven raakavesipumppaamolla käynnistettiin loppuvuodesta sähkösaneeraus, mikä jatkuu vuodelle 2024. 

Pumppaamot

Toimintavuoden aikana valmistui HS-Veden suurimman, vuonna 1966 valmistuneen Kaupunginpuiston jätevesipumppaamon saneeraus. Saneeraustöiden toteuttaminen vaati noin 8 viikkoa kestäneen ohipumppausjakson, jonka aikana pumppaamolle tuleva jätevesi siirrettiin pumppaamon ohi HS-Veden jätevesiviemäriin polttomoottorikäyttöisillä pumpuilla. Saneeraukseen sisältyi yhtiön omistaman ja ylläpitovastuulla olevan muuntamon käytöstä poistaminen, ja korvaaminen sähköverkkoyhtiön pienjänniteliittymällä. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 2,1 milj. euroa.

Muita jätevesipumppaamoiden saneeraushankkeita olivat kanta-Hämeenlinnassa Katumajärven rannalla sijaitsevan Vanajanlinnan pumppaamon täydellinen uusinta rakentamalla uusi uppokaivopumppaamo vanhan viereen. Ns. kevyet saneeraukset toteutettiin kanta-Hämeenlinnan Hattelmalassa sijaitsevan Vaarinpellon pumppaamolle, Tuuloksessa Luopioistentien pumppaamolle sekä Akaan Toijalassa sijaitsevalle Sirenin pumppaamolle uusimalla pumput, venttiilit, putkisto ja sähkökeskus.   

Uusia jätevesi- tai sadepumppaamoita ei rakennettu toimintavuoden aikana. 

Jäteveden ylivuotojen vähentämiseksi ja häiriöihin varautumiseksi toteutettiin useita erilaisia hankkeita. Varavoimapistokkeiden lisäämistä jatkettiin saneeraus- ja uudishankkeiden yhteydessä sekä yksittäisinä erillistöinä.  Tämä mahdollistaa pumppaamoiden käyttämisenä sähkökatkojen aikana siirrettävillä varavoimakoneilla. Pumppaamoiden automaatiojärjestelmään hankittua pumppujen käyntiaikaseurannan käyttöönottoa jatkettiin.  

Tuuloksen alueella talousveden paineenkorottamoiden toimintavarmuutta parannettiin asentamalla kahteen kohteeseen automaation ohjauksiin liitettyjä moottoriventtiileitä, jotka mahdollistavat paremman varautumisen sähkökatkotilanteisiin