Hallituksen
toimintakertomus
ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus
1.1.–31.12.2023

Hämeenlinnan Seudun Vesi –konserni muodostuu Hämeenlinnan Seudun Vesi Osakeyhtiöstä ja HS-Hulevesipalvelut Osakeyhtiöstä. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) on Hämeenlinnan ja Akaan kaupunkien sekä Hattulan kunnan omistama seudullinen vesihuoltoyhtiö. HS-Hulevesipalvelut huolehtii hulevesien viemäröintiin liittyvistä hulevesipalveluista HS-Veden omistajakuntien alueella ja se on kokonaan HS-Veden omistama.  

Käsillä oleva toimintakertomus on kuudes Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy -konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vastaavasti kuudes konsernitilinpäätös. Tilikausi 2023 oli emoyrityksen HS-Veden kahdeskymmenestoinen ja tytäryrityksen HS-Hulevesipalvelut Oy kuudes toimintavuosi. 

Hallitus

Henna Hanka

s. 1982
Liiketoimintajohtaja,
Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

 • HS-Vesi, hallituksen puheenjohtaja
 • HS-hulevesipalvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja 
 • Hämeenlinnan kaupunki, valtuuston varajäsen

Kari Kamppinen

s. 1982
Pääsuunnittelija, DI,
Hattula

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Hattulan kunta, tarkastuslautakunnan varajäsen
 • Hattulan kunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsen 

Saila Kallioinen

s. 1965
Talouden erityisasiantuntija,
Akaa

Hallituksen jäsen vuodesta 2012

 • Akaan kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 7/2023 asti 
 • Akaan kaupunki, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 8/2023 alkaen 
 • Pirkanmaan liitto, maakuntavaltuuston jäsen
 • Tampereen Seudun Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 

Pekka Verho

s. 1966
Professori, Tekniikan tohtori,
HHJ, Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Hämeenlinnan kaupunki, valtuuston varajäsen
 • Kaupunkirakennelautakunta, varajäsen
 • Joukkoliikennejaosto, varajäsen

Mirja Piiroinen

s. 1948
Kirjastoesimies, HHJ,
eläkkeellä, Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Pasi Honkanen

s. 1967
Toimittaja,
Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Hämeenlinnan kaupunki, kaupunginvaltuutettu
 • Hämeenlinnan kaupunki, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen 
 • Maakuntavaltuutettu
 • Hämeenlinnan-Vanajan seurakunta, viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtaja 
 • As Oy Ilvesjärvenkuja, hallituksen puheenjohtaja

Matti Vuorinen

s. 1965
Yrittäjä,
Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Lammin POP Pankin hallintoneuvoston jäsen

Tuloslaskelma 2023

Konserni Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
1.1. – 31.12.2023 1.1.-31.12.2022 1.1. – 31.12.2023 1.1.-31.12.2022
LIIKEVAIHTO 23 892 358,91 23 937 811,01 22 380 882,83 22 446 590,61
Valmistus omaan käyttöön 202 755,19 330 018,08 202 755,19 330 018,08
Liiketoiminnan muut tuotot 16 501,43 19 137,81 1 653 848,92 1 532 409,27
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -3 650 002,28 -3 479 768,65 -3 650 002,28 -3 479 768,65
Ulkopuoliset palvelut -3 087 470,10 -2 813 640,72 -3 087 470,10 -2 813 640,72
Materiaalit ja palvelut yhteensä -6 737 472,38 -6 293 409,37 -6 737 472,38 -6 293 409,37
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -3 431 557,93 -3 217 763,67 -3 431 557,93 -3 217 763,67
Henkilösivukulut
Eläkekulut -575 978,31 -549 912,58 -575 978,31 -549 912,58
Muut henkilösivukulut -94 675,61 -63 071,85 -94 675,61 -63 071,85
Henkilöstökulut yhteensä -4 102 211,85 -3 830 748,10 -4 102 211,85 -3 830 748,10
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -10 294 453,19 -9 742 404,90 -10 294 453,19 -9 742 404,90
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -17 244,92 0,00 -17 244,92
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -10 294 453,19 -9 759 649,82 -10 294 453,19 -9 759 649,82
Liiketoiminnan muut kulut -2 071 520,41 -1 714 286,08 -2 068 393,51 -1 711 361,15
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 905 957,70 2 688 873,53 1 034 956,01 2 713 849,52
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 30 461,78 25 569,49
Muilta 44 602,24 34 542,60 14 134,62 8 973,11
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -1 593 410,91 -1 590 485,61 -1 593 410,91 -1 590 485,61
Muille -1 070 222,91 -879 159,68 -1 070 222,91 -879 159,68
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -2 619 031,58 -2 435 102,69 -2 619 037,42 -2 435 102,69
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 713 073,88 253 770,84 -1 584 081,41 278 746,83
Tilinpäätössiirrot
Konserniavustus 0,00 -24 975,99
Annetut konserniavustukset muille 0,00 -24 975,99
Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 -24 975,99
Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 302,38 -91 463,88 302,38 -91 463,88
Tuloverot yhteensä 302,38 -91 463,88 302,38 -91 463,88
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 712 771,50 162 306,96 -1 583 779,03 162 306,96

Tase 2023

Konserni Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 297 349,05 324 069,33 297 349,05 324 069,33
Ennakkomaksut 118 607,36 118 607,36
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 297 349,05 442 676,69 297 349,05 442 676,69
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistetut 73 799,62 73 051,23 73 799,62 73 051,23
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut 3 409 000,53 3 270 179,67 3 409 000,53 3 270 179,67
Koneet ja kalusto 138 187 094,40 133 209 717,8 52 432 674,33 46 524 583,62
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 571 617,41 6 602 623,70 2 571 617,41 6 602 623,70
Muut aineelliset hyödykkeet 85 754 420,07 86 685 134,20
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 144 241 511,96 143 155 572,42 144 241 511,96 143 155 572,42
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 3 516,00 3 516,00 3 516,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 120 000,00 50 000,00
Muut osakkeet ja osuudet 3 516,00 3 516,00 2 500,00 2 500,00
Sijoitukset yhteensä 3 516,00 3 516,00 126 016,00 56 016,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 144 542 377,01 143 601 765,11 144 664 877,01 143 654 265,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 592 017,01 1 460 530,78 1 592 017,01 1 460 530,78
Lainasaamiset 49 988,33 4 895 731,54 669 823,51 5 626 427,54
Muut saamiset 217 883,49 142 130,48 83 729,08 119,00
Siirtosaamiset 2 139 750,71 1 665 996,62 2 139 750,71 1 665 996,62
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 999 639,54 8 164 389,42 4 485 320,31 8 753 073,94
Rahat ja pankkisaamiset 478 570,60 640 484,88 36 723,45 36 907,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 478 210,14 8 804 874,30 4 522 043,76 8 789 981,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ 149 020 587,15 152 406 639,41 149 186 920,77 152 444 246,50
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 15 022 800,00 15 022 800,00 15 022 800,00 15 022 800,00
Ylikurssirahasto 10 887 480,00 10 887 480,00 10 887 480,00 10 887 480,00
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 35 683 200,00 35 683 200,00 35 683 200,00 35 683 200,00
Muut rahastot yhteensä 35 683 200,00 35 683 200,00 35 683 200,00 35 683 200,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -272 762,09 -586 764,95 -1 049 230,26 -1 363 233,12
Tilikauden voitto (tappio) -1 712 771,50 162 306,96 -1 583 779,03 162 306,96
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 59 607 946,41 61 169 022,01 58 960 470,71 60 392 553,84
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 940 000,00 940 000,00
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 940 000,00 940 000,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 29 701 648,00 31 917 832,00 29 701 648,00 31 917 832,00
Saadut ennakot 7 369 179,99 7 369 179,99 7 369 179,99 7 369 179,99
Laskennalliset verovelat 188 000,00 188 000,00
Muut velat 45 408 118,00 45 408 118,00 45 408 118,00 45 408 118,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 82 666 945,99 84 883 129,99 82 478 945,99 84 695 129,99
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 2 066 184,00 2 066 184,00 2 066 184,00 2 066 184,00
Ostovelat 1 478 451,09 2 545 216,16 1 475 155,15 2 542 186,16
Velat saman konsernin yrityksille 1 216 659,36 92 373,16
Muut velat 2 260 321,25 958 912,97 1 108 767,15 931 645,07
Siirtovelat 940 738,41 784 174,28 940 738,41 784 174,28
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 745 694,75 6 354 487,41 6 807 504,07 6 416 562,67
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 89 412 640,74 91 237 617,40 89 286 450,06 91 111 692,66
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 149 020 587,15 152 406 639,41 149 186 920,77 152 444 246,50