Suunnittelu

Suunnitteluyksikkö on mukana Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan maankäytön suunnittelussa osallistuen sekä yleis- että asemakaavahankkeisiin. Lisäksi yksikkö vastaa verkostojen yleis- ja kehittämissuunnittelusta sekä johtotietojen ylläpidosta koko toiminta-alueella.

Yleistä

Yhtiö osallistui ja vaikutti kunnissa yleis- ja asemakaavoitustyöhön tilanteen mukaan, osallistumalla itse kaavoitukseen tai antamalla kaavalausuntoja, sekä laatimalla vesihuollon yleissuunnitelmia. Yhteensä toimintavuonna työn alla oli 16 erillistä saneerauksen – ja uudisrakennuksen investointihanketta 

Lisäksi toteutettiin lukuisa määrä erilaisia yleissuunnittelu-, ja mallinnushankkeita.

Johtolinjojen yksityiskohtaista suunnittelua toteutettiin vanhaan tapaan Hämeenlinnan yhteishankkeiden osalta kaupungin yhdyskuntarakenteen suunnitteluyksikön kanssa ja Akaan ja Hattulan osalta ao. konsulttien kanssa. HS-Veden omien verkostohankkeiden osalta toteutettiin verkostosuunnittelua puitesopimuksella AFRYn kanssa. 

Liittyminen vesihuoltoon

Yleinen rakentamisen vähentyminen näkyi erityisesti uusien liittymien määrän selkeällä pienentymisellä edellisestä vuodesta. HS-Veden verkostoihin annettiin liittymisen 172 kpl liitoskohtalausuntoa ja uusia liittymiä tuli yhteensä 69 kpl. Jatkossa palvelutasoa pyritään pitämään yllä ja parantamaan erityisesti sähköisiä liittymispalveluita ja henkilöiden tavoitettavuutta edelleen kehittämällä. 

Toimintavuonna aloitettiin yhteistyössä omistaja kaupunkien ja kunnan kanssa HS-Veden toiminta-alueilla olevien vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen tiedotuskampanja, jossa ao. ympäristöviranomainen ja HS-Vesi yhteistyössä lähestyivät ko. kiinteistöjä.

Kiinteistökohtaisia kirjeitä lähetettiin yhteensä 806 kpl ja kiinteistöiltä on saatu tähän mennessä 245 yhteydenottoa, joista ympäristöviranomainen on kirjoittamishetkellä käsitellyt 51 ja käsittelyssä on 194 kpl. Työ jatkuu edelleen vuonna 2024. 

Suunnittelu

Toimintavuonna pitkään jatkunut AFRYn kanssa suunnittelun puitesopimuksen raameissa toteutettu kumppanuusmalli on vakioinut suunnittelun prosessit. Tällä on päästy siihen, että suunnittelua on voitu toteuttaa etupainotteisesti. Vakioidulla toimintatavalla voidaan paremmin varmistaa investointihankkeiden oikea-aikainen kilpailutus. 

Vuonna 2023 toteutettiin myös projekti, jossa vakioitiin verkostosuunnitelmien ulkoasua ja ohjeistusta. Projektin tavoitteena on tulevaisuudessa saada konsulttitoimistosta riippumatta yhteneväistä esitystapaa verkoston investointisuunnitelmissa. 

Jarno Laineen vetämää suunnitteluyksikköä on viime vuosina työllistänyt erityisesti verkosto-omaisuuden hallinnan parantamiseen liittyvät hankkeet.

Verkosto-omaisuuden
hallinnan parantaminen

Toimintavuonna yhtiössä toteutettiin työntekijöiden toimesta kaksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä, jotka suoraan liittyivät verkosto-omaisuudenhallinnan parantamiseen. Töiden tulokset on jalkautettu osaksi verkosto-omaisuudenhallinnan prosesseja. 

Omaisuudenhallinnan kehitysprojektissa päästiin toteuttamaan verkkotietojärjestelmään integroitu PowerBI -ratkaisu, johon rakennettiin normaalien verkoston ominaisuuksien ja määrien lisäksi raportointi yhtiön 2023–2026 strategiassa määritetyille verkosto-omaisuuden tunnusluvuille. Raportointikokonaisuus parantaa tulevaisuudessa huomattavasti verkosto-omaisuuden tiedolla johtamista. 

Esimerkkikuva saneerausvelkaan liittyvistä tunnusluvuista Power BI -palvelussa.