Verkostot

Verkostoyksikkö vastaa vesihuoltoverkoston kunnossapidosta, saneerauksesta ja uudisrakentamisesta.

Vesijohtoverkosto

Vesijohtovuotoja etsittiin toiminta-alueella mm. mittaustietojen sekä asiakasilmoitusten avulla. Mikäli vuotava vesi ei noussut maanpinnalle näkyviin, niin vuotoa etsittiin vuodonkuuntelulaitteiden avulla. Ulkopuolisten havaintojen ja asiakasilmoitusten perusteella vuotoja pystyttiin paikantamaan myös erittäin hyvin. Kunnossapitoa ja erityisesti tiedon keräämistä on edelleen tehostettu mobiilikunnossapitojärjestelmän avulla. Kerättyjen kunnossapitotietojen ansiosta tulevat saneeraushankkeet on pystytty nykyistä tehokkaammin suuntaamaan juuri eniten vuotaviin ja huonoimmassa kunnossa oleviin verkosto-osiin. Vuonna 2022 HS-Veden toiminta-alueella sattui yhteensä 38 vesijohtovuotoa, joista 31 HS-Veden runkoverkossa ja 7 kiinteistöjen tonttijohdoissa. Vesijohtovuotoja oli yhteensä 15 kpl vähemmän kuin edellisvuonna. Mm. vesikatkoista ja muista häiriötilanteista vesijohtoverkostossa tiedotetaan erillisellä tekstiviestijärjestelmällä ja hsvesi.fi -sivujen häiriökartalla.

Laskuttamattoman veden osuus oli 16,7 %, josta vuotoveden osuus 15,6 %. Lukema sisältää mm. palonsammutus- ja kadunpesuvedet, sekä verkoston huuhtelu-, että juoksutusvedet.

Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan alueilla huuhdeltiin vesijohtoverkostoa huuhtelusuunnitelmien mukaisesti. Kevyempiä vedenvaihtoja ja juoksutuksia tehtiin aina tarvittaessa laatuhäiriöiden ilmaantuessa.

Myös ns. umpiperiä huuhdeltiin säännöllisesti veden laadun parantamiseksi.

Vuoden 2022 aikana vuodonkorjausten lisäksi uusittiin omana työnä kunnossapito-ohjelman mukaisesti mm. useita paloposteja ja venttiileitä.

Venttiilitarkastuksia tehtiin vuoden aikana 1 008 kpl ja palopostitarkastuksia 254 kpl. Venttiilitarkastuksissa pääpaino oli päävesijohtolinjoissa ja paloposteissa, jotka sijaitsevat yleisimmissä vedenottopisteissä. Kaikki tarkastukset ja muut tehdyt toimenpiteet ja havainnot kirjattiin suoraan mobiilikunnossapitojärjestelmään. Esimerkiksi jokaisesta venttiilin käytöstä jää merkintä, joka näkyy järjestelmässä lähes reaaliajassa. Vuoden 2022 aikana töiden hallinta ja dokumentointi kehittyi edelleen.

Jätevesiverkosto

Jätevesiverkoston kunnossapitoa jatkettiin kuluneen vuoden aikana edellisten vuosien tavoin suunnitelmallisesti ja tarvittaessa akuuttien tarpeiden mukaan. Kevään sulamisvedet kuormittivat jätevesiverkostoa normaalia enemmän, minkä vuoksi viemäriverkoston kuntotutkimuksia ja korjauksia kohdennettiin erityisesti alueille, joissa viemäriin päätyvien vuotovesien määrä oli suuri.

Jätevesiverkoston kuntoa tutkittiin tekemällä tarkastuskaivojen kuntotarkastuksia ja kuvaamalla verkostoa.

Viemäreiden kuntoa tutkittiin tv-kuvaamalla yhteensä n. 15 km ja zoom -kuvaamalla n. 9 km. Kaivotarkastuksia tehtiin yhteensä 967 kpl. Tutkimuksista saatujen tietojen perusteella toteutettiin muun muassa viemäriverkoston saneeraustarpeen määrittelyä sekä korjattiin akuutteja korjauskohteita.Vuoden 2022 aikana runkoviemäritukoksia oli jätevesiverkostossa 34 kappaletta ja paineviemärivuotoja korjattiin kaksi. Viemäritukoksia aiheuttivat muun muassa viemäriin kertynyt rasva sekä viemäreiden huono kunto.

Kuluneen vuoden aikana Hämeenlinnassa tutkittiin muun muassa Kutalan ja Harakkamäen jätevesipumppaamoiden valuma-alueiden jätevesiverkostoa ja aluekuivatuksen toimivuutta. Havaintojen perusteella tehtiin pääviemäreiden kaivojen korjauksia sekä aluekuivatuksen parannustoimenpiteitä. Akaan Viialassa tehtiin muun muassa jätevesiverkoston pohjavirtaamamittauksiin liittyvä projekti.

Hulevesiverkosto

Hulevesiverkostossa tehtiin tavanomaisia kunnossapitotoimenpiteitä esimerkiksi poistamalla hiekkaa sadevesien runkoviemäreistä sekä korjaamalla rikkoutuneita tarkastuskaivoja ja vaihtamalla kuluneita kansistoja. Kuluneena vuonna hulevesiverkoston kuntoa tutkittiin jonkin verran tv-kuvaamalla sekä tekemällä kaivotarkastuksia. Kevään suurien sulamisvesimäärien myötä keskityttiin hulevesiverkon lisäksi myös aluekuivatuksen toimivuuteen ja muun muassa perattiin ojia yhteistyössä omistajakaupunkien ja -kunnan kanssa. Näillä toimenpiteillä tähdättiin myös jätevesiverkostoon päätyvien vuotovesien vähentämiseen.

Mittarointi

Uusia mittarointeja tehtiin vuoden 2022 aikana 144 kpl (vuonna 2021; 133 kpl). HS-Vesi vaihtaa yli 8 vuotta vanhat kiinteistöjen päävesimittarit säännöllisen kierron mukaisesti ja toimintavuonna niitä vaihdettiin 1 722 kpl (vuonna 2021; 1 465 kpl). Mittarien vaihtotyötä ja tarkastusta teetettiin pääosin ostopalvelun.

Köyvärintien putkirikon korjausta Akaassa.
Kuva: Mikko Peltoniemi / Akaan Seutu