Laitosinvestoinnit 2022

Jätevedenpuhdistamot

Toimintavuoden ja HS-Veden historian suurimman investointihankkeen, Paroisten puhdistamon saneeraus ja laajennus jatkui. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla biologisen prosessin linjat 1–3 saneerattiin linja kerrallaan muiden toimiessa normaalisti. Tämän jälkeen saneerattiin esiselkeytysaltaat, lietteenkuivauksesta syntyvien rejektivesien erilliskäsittely sekä kemikaalien valmistus ja annostelut.

Saneerauksen myötä puhdistamon prosessi vaihtui kesäkuussa kaksivaiheisesta biologisesta aktiivilieteprosessista yksivaiheiseksi aktiivilieteprosessiksi. Vuoden aikana valmistuivat mm. valvomorakennuksen ja käyttölaboratorion saneeraus, uusi lipeäasema ja välipumppaamot 1–3.

Hanke jatkuu vuoden 2023 puolelle, ja tämänhetkisen arvion mukaan valmistuu kesäkuussa 2023.

Akaan puhdistamolla uusittiin jälkiselkeytyksen palautuslietepumppuja. Omana työnä ilmastusallas 4:n ilmastimet uusittiin ja samalla lisättiin nitraattikierrätyspumppu. Akaan puhdistamon kunnossapidettävyyttä ja työturvallisuutta parannettiin rakentamalla nostokiskoja pumppuhuoltoihin sekä turvaportteja kaiderakenteisiin allasremontteja varten.

Puhdasvesilaitokset

Viialan alavesisäiliön rakentamisessa edettiin toteutusvaiheeseen. Viialan vedenjakelua varmistava 500 m³ (2×250 m³) säiliötilavuudella varustettu säiliö valmistui marraskuussa. Säiliön verkostopumppaus on varmistettu varavoimakoneella ja UV-desinfioinnilla. Hankkeen valmistuttua teknisen käyttöiän lopussa oleva Viialan vesitorni erotettiin vesijohtoverkostosta.

Toijalan alavesisäiliöllä käynnistettiin rakennuksen vesikaton uusinta- ja muutostyöt.

Toimintavarmuuden, kunnossapidettävyyden ja vesihygienian varmistamiseksi säiliörakennusta korotetaan ja siihen toteutetaan harjakatto.

Pyssymäen vesilaitoksella uusittiin automaatiojärjestelmän logiikka.

Vedenkäsittelylaitoksille tehtiin myös erilaisia pienempiä rakennusten saneeraus- ja kunnostustöitä sekä automaatiota uusittiin toimintasuunnitelman mukaisesti.

Työmaan vastaavana työnjohtajana toiminut Vesihaka Oy:n Vesa Helkiö (vasemmalla) ja HS-Veden laitospäällikkö Juha Sipponen kertoivat Akaan Seudulle uuden alavesisäiliön valmistumisesta. Rakennusalueelta löytyneet suuret, räjäyttämistäkin vaatineet kivet tulivat rakentajille yllätyksenä.
Kuva: Jarno Keskinen/Akaan Seutu

Pumppaamot

Toimintavuoden aikana HS-Veden suurimman, vuonna 1966 valmistuneen Kaupunginpuiston jätevesipumppaamon saneerauksen toteutussuunnittelu valmistui ja hankkeen urakkakilpailutus toteutettiin toimintavuoden toisella puoliskolla. Kokoisurakkana toteutettavan urakan työt alkoivat kohteessa joulukuussa ja jatkuvat toukokuuhun 2023 saakka.

Hämeenlinnassa Vuorentaantien sadevesipumppaamolla uusittiin sähkökeskus, sekä pumppaamon pumppumäärää kasvatettiin. Hattulassa Ketotien pumppaamolla uusittiin pumput, venttiilit, putkisto ja sähkökeskus.

Akaalla Vaunutielle rakennettiin uusi koppipumppaamo ja Sahantielle rakennettiin uusi uppopumppaamo. Useilla pumppaamoilla parannettiin varautumista tulvimiseen. Ylivuotoputkiin asennettiin väärään suuntaan veden virtauksen estäviä läppiä, sekä ojien toimintakykyä parannettiin esimerkiksi ruoppauksilla yhteistyössä kunkin alueen kunnan tai kaupungin kanssa.

Paroisten puhdistamolla paja ja pumppukorjaamo saneerattiin, missä yhteydessä tiloihin myös asennettiin uusi nosturi.

Varavoimapistokkeiden lisäämistä jatkettiin saneeraus- ja uudishankkeiden yhteydessä sekä yksittäisinä erillistöinä.

Tällä pyritään parantamaan pumppaamon toimintavarmuutta esimerkiksi sähkökatkojen aikana. Varavoimapistokkeilla varustettuja pumppaamoita voidaan käyttää sähkökatkojen aikana vesiyhtiölle aiemmin hankituilla siirrettävillä varavoimakoneilla.

Paineenkorotuspumppaamoille ei kertomusvuonna tehty merkittäviä investointeja, vaan niiden toiminta varmistettiin käyttö- ja huoltotöin. Tuuloksen alueella paineenkorottamoiden toimintavarmuutta sähkökatkojen aikana ryhdyttiin parantamaan suunnittelemalla muutoksia automaatiojärjestelmään. Toteutusvaiheeseen päästään vuonna 2023.

Laitosyksikön yhteiset kehityshankkeet

Kunnossapitotietojärjestelmän hyödyntämistä laitoksien ja pumppaamoiden ennakkohuoltojen suunnittelussa jatkettiin. Järjestelmän työkortteja ja kirjaamiskäytäntöjä kehitettiin edelleen yhdessä käyttäjien ja esihenkilöiden kanssa.

Jäteveden ylivuotojen vähentämiseksi ja häiriöihin varautumiseksi toteutettiin useita erilaisia kehityshankkeita. Pumppaamoiden automaatiojärjestelmään hankittua pumppujen käyntiaikaseurannan käyttöönottoa jatkettiin.

Automaatiojärjestelmään lisättiin jäteveden virtaamaeroseuranta, millä verrataan järviä alittavien paineviemäreiden ja siirtoviemäreiden alku- ja loppupään vuorokautista virtaamakertymää. Viranomaisraportointiin kehitettiin automaattinen tietojenhaku- ja laskentapohja helpottamaan raportointia viranomaisjärjestelmiin.

Työturvallisuuden kehitystoimenpiteitä jatkettiin edellisvuosien tapaan muun muassa parantamalla kulkureittejä ja putoamissuojauksia.

Kehitystoimenpiteet valittiin lähtökohtaisesti yksikön henkilöstön tekemien vaaratilanneilmoituksien sekä turvallisuushavaintojen perusteella.

Kaikkia toimintavuodelle suunniteltuja automaation investointeja ei pystytty toteuttamaan komponenttipulan takia. Hankkeet jatkuvat vuoden 2023 puolella.