Hallituksen
toimintakertomus
ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus
1.1.–31.12.2022

Hämeenlinnan Seudun Vesi –konserni muodostuu Hämeenlinnan Seudun Vesi Osakeyhtiöstä ja HS-Hulevesipalvelut Osakeyhtiöstä. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) on Hämeenlinnan ja Akaan kaupunkien sekä Hattulan kunnan omistama seudullinen vesihuoltoyhtiö. HS-Hulevesipalvelut huolehtii hulevesien viemäröintiin liittyvistä hulevesipalveluista HS-Veden omistajakuntien alueella ja se on kokonaan HS-Veden omistama.

Käsillä oleva toimintakertomus on viides Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy -konsernin toimintakerto-mus ja tilinpäätös vastaavasti viides konsernitilinpäätös. Tilikausi 2022 oli emoyrityksen HS-Veden kahdeskymmenesensimmäinen ja tytäryrityksen HS-Hulevesipalvelut Oy viides toimintavuosi.

Hallitus

Henna Hanka

s. 1982
Liiketoimintajohtaja,
Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

 • HS-Vesi, hallituksen puheenjohtaja
 • HS-hulevesipalvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja 
 • Hämeenlinnan kaupunki, valtuuston varajäsen

Kari Kamppinen

s. 1982
Pääsuunnittelija, DI,
Hattula

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Hattulan kunta, tarkastuslautakunnan varajäsen
 • Hattulan kunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsen 

Saila Kallioinen

s. 1965
Talouden erityisasiantuntija,
Akaa

Hallituksen jäsen vuodesta 2012

 • Akaan kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 7/2023 asti 
 • Akaan kaupunki, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 8/2023 alkaen 
 • Pirkanmaan liitto, maakuntavaltuuston jäsen
 • Tampereen Seudun Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 

Pekka Verho

s. 1966
Professori, Tekniikan tohtori,
HHJ, Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Hämeenlinnan kaupunki, valtuuston varajäsen
 • Kaupunkirakennelautakunta, varajäsen
 • Joukkoliikennejaosto, varajäsen

Mirja Piiroinen

s. 1948
Kirjastoesimies, HHJ,
eläkkeellä, Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Pasi Honkanen

s. 1967
Toimittaja,
Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Hämeenlinnan kaupunki, kaupunginvaltuutettu
 • Hämeenlinnan kaupunki, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen 
 • Maakuntavaltuutettu
 • Hämeenlinnan-Vanajan seurakunta, viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtaja 
 • As Oy Ilvesjärvenkuja, hallituksen puheenjohtaja

Matti Vuorinen

s. 1965
Yrittäjä,
Hämeenlinna

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Lammin POP Pankin hallintoneuvoston jäsen

Tuloslaskelma 2022

Konserni Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
1.1. – 31.12.2022 1.1.-31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1.-31.12.2021
LIIKEVAIHTO 23 937 811,01 22 506 882,27 22 446 590,61 21 039 238,85
Valmistus omaan käyttöön 330 018,08 279 069,58 330 018,08 279 069,58
Liiketoiminnan muut tuotot 19 137,81 47 010,37 1 532 409,27 1 551 987,86
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -3 479 768,65 -3 344 732,57 -3 479 768,65 -3 344 732,57
Ulkopuoliset palvelut -2 813 640,72 -2 579 024,99 -2 813 640,72 -2 579 024,98
Materiaalit ja palvelut yhteensä -6 293 409,37 -5 923 757,56 -6 293 409,37 -5 923 757,55
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -3 217 763,67 -3 045 105,55 -3 217 763,67 -3 045 105,55
Henkilösivukulut
Eläkekulut -549 912,58 -534 033,63 -549 912,58 -534 033,63
Muut henkilösivukulut -63 071,85 -88 408,85 -63 071,85 -88 408,85
Henkilöstökulut yhteensä -3 830 748,10 -3 667 548,03 -3 830 748,10 -3 667 548,03
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -9 742 404,90 -9 210 682,35 -9 742 404,90 -9 210 682,35
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -17 244,92 -17 244,92
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -9 759 649,82 -9 210 682,35 -9 759 649,82 -9 210 682,35
Liiketoiminnan muut kulut -1 714 286,08 -1 515 754,86 -1 711 361,15 -1 513 011,37
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 688 873,53 2 515 219,42 2 713 849,52 2 555 296,99
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta 34 542,60 6 022,33 8 973,11 8 210,53
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -1 590 485,61 -1 568 257,76 -1 590 485,61 -1 568 257,76
Muille -879 159,68 -749 177,56 -879 159,68 -751 314,06
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -2 435 102,69 -2 311 412,99 -2 435 102,69 -2 311 361,29
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 253 770,84 203 806,43 278 746,83 243 935,70
Tilinpäätössiirrot
Konserniavustus -24 975,99 -40 129,27
Annetut konserniavustukset muille -24 975,99 -40 129,27
Tilinpäätössiirrot yhteensä -24 975,99 -40 129,27
Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -91 463,88 -83 277,82 -91 463,88 -83 277,82
Tuloverot yhteensä -91 463,88 -83 277,82 -91 463,88 -83 277,82
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 162 306,96 120 528,61 162 306,96 120 528,61

Tase 2022

Konserni Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 324 069,33 472 422,34 324 069,33 472 422,34
Ennakkomaksut 118 607,36 101 252,36 118 607,36 101 252,36
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 442 676,69 573 674,70 442 676,69 573 674,70
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistetut 73 051,23 61 883,71 73 051,23 61 883,71
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut 3 270 179,67 3 452 680,99 3 270 179,67 3 452 680,99
Koneet ja kalusto 133209717,8 125 400 094,02 133209717,8 125 400 094,02
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6 602 623,70 7 410 777,86 6 602 623,70 7 410 777,86
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 143 155 572,42 136 325 436,58 143 155 572,42 136 325 436,58
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 3 516,00 3 516,00 3 516,00 3 516,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 50 000,00 50 000,00
Muut osakkeet ja osuudet 2 500,00 2 500,00
Sijoitukset yhteensä 3 516,00 3 516,00 56 016,00 56 016,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 143 601 765,11 136 902 627,28 143 654 265,11 136 955 127,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 460 530,78 1 029 206,11 1 460 530,78 1 029 206,11
Lainasaamiset 4 895 731,54 8 907 309,84 5 626 427,54 8 907 309,84
Muut saamiset 142 130,48 123 522,91 119,00 3 942,28
Siirtosaamiset 1 665 996,62 1 323 422,88 1 665 996,62 1 323 422,88
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8 164 389,42 11 437 780,64 8 753 073,94 11 933 202,28
Rahat ja pankkisaamiset 640 484,88 572 183,28 36 907,45 37 091,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 804 874,30 12 009 963,92 8 789 981,39 11 970 294,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ 152 406 639,41 148 912 591,20 152 444 246,50 148 925 421,31
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 15 022 800,00 15 022 800,00 15 022 800,00 15 022 800,00
Ylikurssirahasto 10 887 480,00 10 887 480,00 10 887 480,00 10 887 480,00
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 35 683 200,00 35 683 200,00 35 683 200,00 35 683 200,00
Muut rahastot yhteensä 35 683 200,00 35 683 200,00 35 683 200,00 35 683 200,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -586 764,95 -707 293,56 -1 363 233,12 -1 483 761,73
Tilikauden voitto (tappio) 162 306,96 120 528,61 162 306,96 120 528,61
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 61 169 022,01 61 006 715,05 60 392 553,84 60 230 246,88
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 940 000,00 940 000,00
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 940 000,00 940 000,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 31 917 832,00 28 134 016,00 31 917 832,00 28 134 016,00
Saadut ennakot 7 369 179,99 7 369 179,99 7 369 179,99 7 369 179,99
Laskennalliset verovelat 188 000,00 188 000,00
Muut velat 45 408 118,00 45 408 118,00 45 408 118,00 45 408 118,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 84 883 129,99 81 099 313,99 84 695 129,99 80 911 313,99
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 2 066 184,00 1 916 184,00 2 066 184,00 1 916 184,00
Ostovelat 2 545 216,16 3 210 283,75 2 542 186,16 3 207 452,76
Velat saman konsernin yrityksille 92 373,16 86 614,99
Muut velat 958 912,97 827 451,44 931 645,07 780 965,72
Siirtovelat 784 174,28 852 642,97 784 174,28 852 642,97
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 354 487,41 6 806 562,16 6 416 562,67 6 843 860,44
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 91 237 617,40 87 905 876,15 91 111 692,66 87 755 174,43
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 152 406 639,41 148 912 591,20 152 444 246,50 148 925 421,31