Hämeenlinnan
Seudun Vesi Oy

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n liikevaihto oli 22,4 M€, mikä on 6,7 % edellistä vuotta enemmän. Käyttömaksut nousivat edellisvuoteen verrattuna 1,6 % ja perusmaksut 4,6 % jääden noin 1 % budjetoiduista arvoista. ASSI -sairaalan liittymismaksusta johtuen liittymismaksukertymä kasvoi 107 % jääden kuitenkin budjetista noin 2 %. Palveluiden myynnit kasvoivat edellisvuodesta 83 000 € (31,7 %) ja muut myyntituotot 127 000 € (37,9 %).

Vuoden 2022 alusta korotettiin veden käyttömaksua 1,7 % ja jäteveden käyttömaksua 3,7 %. Perusmaksun määräytymisperusteita muutettiin siten, että asuinkäytössä olevien kiinteistöjen perusmaksut sidottiin huoneistojen lukumäärään viisiportaisella asteikoilla. Muiden kiinteistöjen perusmaksut säilyivät vesimittarin kokoon perustuvina. Muutoksen myötä saatiin yhtenäistettyä etenkin pienempien asunto-osakeyhtiöiden perusmaksuja ja parannettiin maksujen kohdentumista. Aiempaa luokitusta vastaavat perusmaksut nousivat alimmassa kokoluokassa 5,3 % ja suuremmissa kokoluokissa 8,0 %.

Yhtiön menot (ilman poistoja) olivat noin 4,6 % (522 000 €) budjetoitua suuremmat. Merkittävimmät syyt kustannusarvion ylitykseen olivat inflaatiosta johtunut materiaalien ja palveluiden kustannustason nousu sekä Paroisten saneerauksen aikaiset tilapäiset kemikaalikustannukset. Myös henkilöstökulut nousivat, mutta nousun määrä kompensoitui budjetoitua huomattavasti suurempana oman työn kirjauksina investoinneille (valmistus omaan käyttöön) johtuen Paroisten saneeraushankkeen valmistumisen viivästymisestä. Liikevoitto ennen rahoituseriä oli noin 8,7 % (257 000 €) pienempi kuin budjetissa. Rahoituserien ja tilinpäätössiirtojen jälkeen yhtiön tulos (162 306,96 €) oli budjetoitua (306 000 €) huonompi noin 162 000 €.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 9 759 649,82 € (2021: 9 210 682 €). Yhtiö maksoi omistajakunnilta otetuille pitkäaikaisille lainoille korkoa 2 088 773 € (2 088 773 €) ja kiinteän omaisuuden vuokria yhteensä 197 179 € (197 179 €).

Yhtiön käyttöomaisuuden arvo (pysyvät vastaavat) oli toimintavuoden lopussa 143 654 265 € (136 955 127 €) ja siitä 60 % (65 %) muodostui vesi- ja viemäriverkostoista. Toimintavuoden nettoinvestoinnit olivat 16 402 849 € (16 950 354 €) ollen 22,8 % budjetoitua pienempi. Syynä Paroisten puhdistamohankkeen luovutuksen siirtyminen vuodelle 2023. Hanketta varten on nostettu lainaa yhteensä 20 milj.€.