Suunnittelu

Suunnitteluyksikkö on mukana Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan maankäytön suunnittelussa osallistuen sekä yleis- että asemakaavahankkeisiin. Lisäksi yksikkö vastaa verkostojen yleis- ja kehittämissuunnittelusta sekä johtotietojen ylläpidosta koko toiminta-alueella.

Yleistä

Yhtiö osallistui ja vaikutti kunnissa yleis- ja asemakaavoitustyöhön tilanteen mukaan, osallistumalla itse kaavoitukseen tai antamalla kaavalausuntoja, sekä laatimalla vesihuollon yleissuunnitelmia. Yhteensä toimintavuonna työn alla oli 17 erillistä saneeraus- ja uudisrakennushanketta, sekä käynnistettiin 13 kpl investointihankkeeseen tähtäävää hankesuunnitelmaa.

Lisäksi toteutettiin lukuisa määrä erilaisia yleissuunnittelu-, ja mallinnushankkeita. Johtolinjojen yksityiskohtaista suunnittelua toteutettiin vanhaan tapaan Hämeenlinnan yhteishankkeiden osalta kaupungin yhdyskuntarakenteen suunnitteluyksikön kanssa. Muiden hankkeiden osalta toteutettiin verkostosuunnittelua puitesopimuksella Afry:n kanssa.

Liittyminen vesihuoltoon

HS-Veden verkostoihin annettiin liittymisen 195 kpl liitoskohtalausuntoa ja uusia liittymiä tuli yhteensä 144 kpl. Asiakaspalvelun parantamiseksi yhtiön www-sivuille otettiin tiedonhakua helpottava bottiominaisuus. Jatkossa palvelutasoa pyritään pitämään yllä ja parantamaan erityisesti sähköisiä liittymispalveluita ja henkilöiden tavoitettavuutta edelleen kehittämällä

Suunnittelu

Toimintavuoteen 2022 päättyneellä yhtiön strategiakaudella (2018–2022) suunnitteluyksikön strategisiksi tavoitteiksi oli asetettu seuraavia suunnitteluprosessiin liittyviä tavoitteita:

  • Suunnitteluvolyymi kattaa PTS:n mukaisen verkoston saneeraustarpeen
  • Kehitetään suunnitteluprosessia siten, että vähintään kolmasosa (kokonaisarvosta) hankkeiden urakkakilpailutuksista voidaan aloittaa edeltävän investointivuoden aikana

Strategiakauden aikana rakennettiin suunnitteluprosessit ja käytännöt uudelleen. Vuoden 2022 lopussa uusilla toimintatavoilla suunnitteluyksikössä päästään tavoitteisiin ja uusi toimintatapa on alkanut tuottamaan suunnitteluvarantoa etupainotteisesti.

Vuonna 2022 otettiin myös käyttöön Trimble Unity Planning Connector, jolla saadaan tiivistettyä yhteistyötä HS-Veden puitesopimus konsultin kanssa.

Verkosto-omaisuuden
hallinnan parantaminen

Toimintavuonna verkosto-omaisuuden hallinnan parantamishankkeessa toteutettiin kehitysprojekti, jossa verkosto-omaisuuden selvilläolon, kunnossapidon ja saneerausvelan tilannetta voidaan seurata reaaliaikaisesti verkkotietojärjestelmän toteutetuilla yhteenvetoraporteilla:

  • Kriittisten verkosto-osuuksien selvilläoloasteet kunnossapitoalueittain
  • Kriittisten verkosto-osuuksien kunnossapitoasteet kunnossapitoalueittain
  • Pitoaikaan perustuva saneerausvelka kunnossapitoalueittain
  • Tunnettuun kuntoon perustuva saneerausvelka kunnossapitoalueittain

Kehitetty toimintamalli parantaa huomattavasti tulevan investointivuoden etukäteissuunnittelua ja auttaa edelleen aiemmin asetettuun tavoitteeseen, jossa 50 % seuraavan vuoden verkoston kunnossapidosta tulee olla suunniteltu etukäteen.

Erillisenä isompana hankkeena suunnitteluyksikkö toteutti koko verkostolle kaivuolosuhteiden hintavaikutusten määrittämisen. Työssä hyödynnettiin valtakunnallista maanpeiteaineistoa (Corine). Projektissa korjattiin myös verkoston omaisuusarvoja sijainnin mukaan ja tällä saatiin tarkennettua huomattavasti verkoston saneerausvelan laskentaa.

Verkkotietojärjestelmän osalta parannettiin myös huomattavasti nykyisen putkiaineiston aineiston eheyttä ja tietosisältöä tarkemittauksilla. Toimintavuonna päätettiin myös yhtiön kartoituskapasiteetin kasvattamisesta vuodelle 2023.

Kulutusraportti rakennustyypeittäin

Rakennustyyppi %-osuus laskutetusta vedestä
Liikenteen rakennukset 0,01
Varastorakennukset 0,04
Vapaa-ajan rakennukset 0,16
Opetusrakennukset 0,73
Maatalousrakennukset 0,86
Kokoontumisrakennukset 1,01
Toimistorakennukset 3,43
Hoitoalan rakennukset 3,61
Muut rakennukset 4,20
Liikerakennukset 5,60
Teollisuusrakennukset 10,60
Asuinrakennukset 69,74
Yhteensä 100