Veden hankinta

HS-Vedellä on Hattulan ja Hämeenlinnan alueella kaksitoista vedenkäsittelylaitosta, joista vesi toimitetaan yhtiön asiakkaille.

Puhdas vesi

HS-Vesi tutkii talousvettä laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annettujen asetusten mukaisesti. Asetukset perustuvat Euroopan unionin neuvoston direktiiviin 98/83/EY. Laatuvaatimusten raja-arvot perustuvat pääasiassa Maailman Terveysjärjestö WHO:n suosituksiin. Veden hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta on tehty WSP:n mukainen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä riskienhallintasuunnitelma, jota päivitetään vuosittain.

Talousveden laatua valvotaan HS-Veden toimialueella virallisen terveysvalvontaviranomaisten kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelman toteutumista ja tuloksia valvovat terveystarkastajat. Ohjelma päivitetään tarvittaessa ja viimeisin päivitys astui voimaan 1.1.2020.

Vesinäytteiden määrä ja analyysit on suunniteltu toimitettavan veden määrän, laadun ja hyväksytyn riskinarvioinnin mukaan. Lisäksi HS-Vesi tarkkailee pohjavesien määrää ja laatua vedenottamokohtaisten hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti. Pohjavesien tarkkailusta raportoidaan vuosittain Hämeen Ely-keskukselle.

Vuonna 2022 otettiin verkostosta 459 velvoite- ja omavalvontanäytettä, joista tehtiin 3269 analyysia. Verkostonäytteiden lisäksi otettiin myös raakavesi- ja laitosnäytteitä sekä mm. tutkimukseen ja kehityshankkeisiin liittyviä näytteitä. Vesinäytteitä otettiin verkostosta, laitoksilta sekä raakavedestä ja ne analysoitiin KVVY Tutkimus Oy:n sertifioidussa laboratoriossa.

Uusi Sairion ylävesisäiliö

Veden hankinta

HS-Veden suurin vedenottamo on Ahvenistolla ja sen antoisuutta lisätään imeyttämällä harjuun Alajärvestä pumpattavaa järvivettä eli se on tekopohjavesilaitos. Osa tekopohjavedestä ohjautuu Kylmälahden vedenottamon hyödynnettäväksi. Tekopohjaveden imeytyksessä jouduttiin edellisten vuosien tapaan pitämään kesällä taukoa Alajärven pinnan laskettua pumppausluvan alapuolelle. Ahveniston ja Kylmälahden lisäksi myös Kalvolassa käytetään tekopohjavettä. Muut HS-Vedellä käytössä olevat laitokset ovat pohjavedenottamoita.

Akaassa ei HS-Vedellä ole käytössä omaa vedenottoa, vaan kaikki vedenottamot sijaitsevat Hämeenlinnan ja Hattulan alueilla, josta vesi pumpataan Akaaseen siirtovesijohtoa pitkin.

HS-Vesi on lisännyt veden toimitusvarmuutta solmimalla varavesisopimukset Valkeakosken, Lempäälän, Vesilahden, Janakkalan ja Urjalan kanssa. Näillä sopimuksilla on sovittu molemminpuolisesta varaveden toimittamisesta erityistilanteissa.

Veden käsittely ja laatu

Pohjaveden etu on sen tasalaatuisuus ja puhtaus, joten vesi ei normaalitilanteissa vaadi erityistä käsittelyä. Tekopohjavesi on laadultaan pohjaveden kaltaista. Verkoston kannalta veden alkaliniteettia kannattaa kuitenkin nostaa ja mikrobiologisen laadun varmistamiseksi laitoksilta lähtevä vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla. Lisäksi Ahveniston ja Kylmälahden vedenkäsittelylaitoksilla on klooriamiinidesinfiointi varmistamassa veden mikrobiologisen laadun säilymisen myös verkostossa. HS-Veden verkostossa on desinfiointiasema sekä kolme pienempää kohdetta, joissa verkostoon syötetään natriumhypokloriittia verkostoveden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi.

Lisäksi kaikilla HS-Veden vesilaitoksilla on valmius klooridesinfioinnin aloittamiseen ongelmatilanteissa.

HS-Veden toimittama vesi oli laadultaan hyvää koko toimintavuoden. Veden laadulle asetetut laatuvaatimukset täyttyivät ja laatutavoitteetkin kaikissa viranomaisvalvonnan näytteissä. Tarkkailua täydentävissä omavalvontanäytteissä oli muutamia laatutavoitteiden ylityksiä lähinnä rautapitoisuuden osalla. Verkostossa rauta- ja mangaanisakat aiheuttivat paikoitellen hetkittäistä veden värjäytymistä. Eniten tapauksia oli Hattulan alueella, jossa tilannetta pyrittiin parantamaan lisätyillä verkostohuuhteluilla.

Verkostoveden laatu alueittain 2022

E. coli
(pmy/100 ml)
Koliformiset bakt.
(pmy/100ml)
Rauta
(µg/l)
ka Mangaani
(µg/l)
ka pH ka Kovuus
(mmol/l)
ka
Laatuvaatimukset 0
Laatutavoitteet 0 <200 <50 6.5–9.5
Akaa 0 0 <10-190 35 <1-50 14 7.5-7.8 7,7 0.8-1.0 0,9
Hattula 0 0 25-190 65 <1-15 7 7.3-7.9 7,7 0.6-1.2 1
Hauho 0 0 <10 10 <1-2 1,4 7.1-7.4 7,3 0.8-0.9 0,8
Hämeenlinna 0 0 <10-190 40 <1-15 8 7.5-8.0 7,8 0.7-0.8 0,7
Kalvola 0 0 <10 10 <1-25 2 7.8-8.0 7,9 0.9-1.0 1
Lammi-Tuulos 0 0 <10-200 120 <1-2 2 7.8-8.5 8,1 0.6-1.0 0,7
Renko 0 0 <10 10 <1-2 2 6.7-8.3 7,9 0.4-0.6 0,5