Jätevedenpuhdistus

HS-Veden toiminta-alueella on kolme jätevedenpuhdistamoa ja viemäröintialuetta.

Viemäröintialueet

HS-Veden alueella on kolme erillistä viemäröintialuetta. Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle vesiä johtavan laajemman verkoston lisäksi Akaassa ja Lammilla on oma viemäriverkosto ja jätevedenpuhdistamo. Sakokaivolietteitä otetaan vastaan Paroisten, Lammin ja Akaan puhdistamoiden yhteydessä sekä Hauhon sakokaivoasemalla. Jätevedenpuhdistamoilla ravinteet erotetaan vedestä mekaanisia, biologisia ja kemiallisia puhdistusprosesseja käyttäen.

Laaduntarkkailu

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa valvotaan ympäristöluvissa esitettyjen velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti ja vuosittaiset analyysikerrat perustuvat puhdistamolla käsiteltävään jätevesimäärään. Puhdistamoilta kerätyt velvoitenäytteet analysoidaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n omistamassa laboratoriossa (KVVY Tutkimus Oy). Lisäksi prosessien toimintaa valvotaan HS-Veden omassa käyttölaboratoriossa. Velvoitetarkkailujen tulokset raportoidaan valvovalle viranomaiselle ELY-keskukseen.

Jätevedenpuhdistamoiden valvonnan lisäksi tehdään verkostotarkkailua ja yhteistyötä teollisuuslaitosten kanssa. Jätevesiltään laadullisesti tai määrällisesti merkittävimpien toimijoiden kanssa laaditaan teollisuusjätevesien johtamissopimuksia, joissa sovitaan tarkemmin viemäröinnin ehdoista ja mahdollisista rajoituksista.

Paroisten jätevedenpuhdistamo, Hämeenlinna

Paroisten puhdistamo on HS-Veden suurin puhdistamo ja siellä käsitellään jätevesiä Hämeenlinnan kantakaupungista, Rengosta, Hauholta, Tuuloksesta, Kalvolasta ja Hattulan kunnasta. Puhdistamolla käsiteltiin jätevettä vuoden 2022 aikana yhteensä 6 417 471 m³ eli keskimäärin 17 582 m³/vrk.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Paroisten puhdistamolle uuden ympäristöluvan vuonna 2016, joka on HS-Veden valituskierroksen jälkeen tullut lainvoimaiseksi 25.3.2019. Puhdistamon on toimittava uuden ympäristöluvan mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Kertomusvuonna Paroisten puhdistamo on toiminut kohtuullisen hyvin huomioon ottaen puhdistamolla käynnissä olevan saneerauksen ja siihen liittyvät tilapäiset prosessijärjestelyt. Orgaanisen aineen poisto toimi hyvin ja puhdistusvaatimukset täyttyivät kaikilla vuosineljänneksillä. Kokonaisfosforinpoistossa jäätiin hieman lupaehdoista kahdella neljännesvuosijaksolla. Kokonaistypenpoistossa päästiin 61 %:n reduktioon, joka myös ylitti vuonna 2022 vaaditun 60 %:n lupaehdon.

Haitta-ainetarkkailua tehtiin 12 kertaa. Lähtevässä vedessä esiintyi pieniä määriä sinkkiä, elohopeaa ja nikkeliä sekä kahdella näytekerralla palontorjunta-aineita yli havaitsemisrajan ja lyijyä kerran yli määritysrajan vuoden aikana.

Vuoden 2022 aikana Paroisten puhdistamo on osallistunut THL:n vuonna 2020 alkaneeseen tutkimukseen koronan esiintymisestä jätevedessä sekä huumausaineiden esiintymiseen puhdistamolla.

Laitoksella osa lietteistä mädätetään ja käsitellään alueella sijaitsevalla kompostointikentällä, vuonna 2022 yhteensä 4 375 t. Kompostista valmistetaan ravinnekompostia ja osa siitä jatkojalostetaan ravinnemullaksi. Nämä molemmat tuotteet ovat Ruokaviraston hyväksymiä. Kompostointialueen kapasiteetti (alue + lupa) ei riitä käsittelemään kaikkea syntyvää lietettä, joten osa joudutaan toimittamaan kuivattuna raakalietteenä jatkokäsiteltäväksi ulkopuoliselle toimijalle, joka oli vuonna 2022 yhteensä 2 302 t.

Paroinen käyttötarkkailun yhteenveto 2022

Lietteen loppusijoitus
Käsitelty jätevesi Kompostointi Raakaliete
muu taho
Sakokaivoliete Umpikaivoliete Sähkönkulutus
min (m³/d) ka (m³/d) max (m³/d) yht. (m³/kk) t/kk t/kk m³/kk m³/kk kWh/kk
Tammi 12 112 13 977 17 853 433 284 383 245 373 1 115 448179
Helmi 12 913 15 177 22 131 424 944 312 225 328 996 412168
Maalis 14 353 18 272 29 305 566 434 293 283 441 969 432620
Huhti 17 977 30 208 41 789 906 253 299 179 585 1 028 402860
Touko 16 366 19 597 24 157 607 502 352 89 622 1 265 368258
Kesä 12 396 16 105 22 088 483 163 364 342 766 1 565 311666
Heinä 12 979 14 745 20 646 457 090 397 199 651 1 675 303780
Elo 12 273 13 903 18 533 430 992 394 254 675 1 660 310499
Syys 11 949 13 040 15 428 391 208 356 209 636 1 232 301605
Loka 16 520 17 790 20 545 551 479 384 194 628 822 307261
Marras 17 300 18 976 21 268 569 294 421 85 865 904 333471
Joulu 17 480 19 220 23 721 595 830 421 525 675 348671
Yhteensä koko vuonna 6417471,7 4375,4 2302,6 7094,7 13908,6 4281038
Keskimäärin vuorokaudessa 17582,1 12,0 6,3 19,4 38,1 11728,9
Syöttö kWh/m³ 0,7

Akaan jätevedenpuhdistamo, Toijala

Akaan jätevedenpuhdistamo on biologiskemiallinen aktiivilietelaitos. Puhdistamolle johdetaan jätevesiä Viialan, Kylmäkosken, Toijalan ja Kalvolan taajamista.

Yhteensä Akaan puhdistamolla jätevettä käsiteltiin vuoden 2022 aikana 1 867 300 m³ eli keskimäärin 5 115 m³ vuorokaudessa. Laitos kärsi edelleen runsaista vuotovesistä, mutta 2019 käyttöön otettu ohitusvesien käsittelylaitos, ActiFlo, paransi puhdistustulosta merkittävästi. Vuotovesien syntylähteiden selvittämistä on jatkettu ja verkostossa tehdään töitä niiden vähentämiseksi.

Puhdistamolla päästiin lupaehtojen mukaisiin puhdistustuloksiin orgaanisen aineen ja fosforin osalta huolimatta kevään melko runsaista sulamisvesistä ja niiden aiheuttamista viemäriylivuodoista. Pieniä lupaehtojen ylityksiä oli ainoastaan typpipitoisuudessa prosessilämpötilan ylittäessä 12 astetta. Kokonaistypen poistotehon lupaehto sen sijaan täyttyi. Puhdistamolla tehtiin normaalin velvoitetarkkailun lisäksi haitallisten- ja vaarallisten aineiden tarkkailua neljä kertaa vuoden aikana. Haitta-ainetarkkailuissa havaittiin pieniä määriä nikkeliä, sinkkiä, ftalaatteja, PFAS-yhdisteitä sekä torjunta-aineita.

Jätevesilietettä kuivattiin 2 150 t ja se toimitettiin ulkopuoliselle toimijalle jatkokäsittelyyn.

Akaan käyttötarkkailun yhteenveto 2022

Käsitelty jätevesi Kuivattu Liete
Gasum
Sakokaivoliete Umpikaivoliete Sähkönkulutus
min (m³/d) ka (m³/d) max (m³/d) yht. (m³/kk) t/kk m³/kk m³/kk kWh/kk
Tammi 3 400 3 864 6 322 119 782 200 48 136 96755
Helmi 3 342 4 906 12 650 137 362 237 49 208 82435
Maalis 4 028 7 115 16 746 220 554 261 87 210 92318
Huhti 5 856 14 346 20 982 430 386 163 85 295 90640
Touko 4 366 5 917 8 416 183 416 171 152 296 87165
Kesä 3 658 5 041 7 854 151 238 176 136 312 76473
Heinä 3 302 3 664 5 136 113 590 158 85 289 75927
Elo 3 066 3 362 4 154 104 224 181 130 289 78748
Syys 2 778 3 039 3 498 91 188 164 210 274 75091
Loka 2 948 3 412 8 252 105 792 148 192 219 80067
Marras 2 994 3 571 6 046 107 156 166 142 279 78776
Joulu 2 688 3 310 8 604 102 612 125 106 202 79371
Yhteensä koko vuonna 1 867 300,0 2 150,0 1 420,2 3 008,2 993 766,0
Keskimäärin vuorokaudessa 5 115,9 5,9 3,9 8,2 2 722,6
kWh/m³ 0,5

Lammin jätevedenpuhdistamo

Lammin jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen, rinnakkaissaostuksella tehostettu aktiivilietelaitos. Puhdistustulosta parantavat selkeytysaltaiden lisäksi kolme lammikkoa, joiden kautta puhdistettu jätevesi johdetaan Ormajärveen. Lämpimänä aikana iso lammikko on pois käytöstä ja käsitelty jätevesi johdetaan pikkulammikoiden kautta Ormajärveen.

Jätevettä käsiteltiin vuoden 2022 aikana yhteensä 340 766 m³ eli keskimäärin 933 m³ vuorokaudessa.

Lupaehtoihin Lammin puhdistamolla päästiin kaikilta osin. Haitta-aineita tutkittiin isosta lammikosta lähtevästä vedestä neljä kertaa vuoden aikana. Lähtevässä vedessä havaittiin pieniä määriä nikkeliä sekä orgaanisia tinayhdisteitä.

Kuivattua lietettä toimitettiin Lammilta ulkopuoliselle toimijalle jatkokäsittelyyn 692 t.

Lammin käyttötarkkailun yhteenveto 2022

Käsitelty jätevesi Kuivattu Liete
Gasum
Sakokaivoliete Umpikaivoliete Sähkönkulutus
min (m³/d) ka (m³/d) max (m³/d) yht. (m³/kk) t/kk m³/kk m³/kk kWh/kk
Tammi 495 624 986 19 343 46 26 501 37 087
Helmi 545 701 1 214 19 625 47 24 509 32 451
Maalis 629 988 1 963 30 614 38 19 714 35 516
Huhti 921 2 538 4 616 76 132 85 50 908 36 234
Touko 971 1 415 2 034 43 850 93 116 1 045 35 651
Kesä 654 1 028 1 978 30 830 65 106 1 315 30 196
Heinä 538 650 991 20 154 62 37 1 126 31 504
Elo 464 592 824 18 299 50 74 1 035 30 092
Syys 446 593 946 17 788 43 74 805 29 451
Loka 630 770 956 23 878 55 140 706 30 911
Marras 528 695 898 20 868 60 92 854 31 852
Joulu 454 625 970 19 386 48 98 808 36 501
Yhteensä koko vuonna 340 766,9 692,0 857,4 10 325,5 397 446,0
Keskimäärin vuorokaudessa 933,6 1,9 2,3 28,3 1 088,9
kWh/m³ 1,2

Puhdistamoilla käsitellyt vesimäärät 2022

KÄSITELLYT JÄTEVESIMÄÄRÄT
m³/a 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Paroinen 6 417 471 6 441 043 6 421 736 7 905 691 7 663 315 8 413 849 7 339 509
Lammi 340 766 376 520 385 966 317 462 323822 354 521 321 838
Akaa 1 867 300 2 053 778 1 868 652 1650068 1 688 830 1 970 470 1 860 702
Yhteensä 8 625 537 8 871 341 8 676 354 9 873 221 9 675 967 1 0738 840 9 522 049